« »

ႏိုက္ဂ်ီးရီးယန္း (သို႕မဟုတ္) ကမာၻ႕လူလိမ္ႀကီးမ်ား


      လူလိမ္တကာ့ လူလိမ္မ်ားထဲတြင္ ႏုုိက္ဂ်ီးရီးယန္း လူလိမ္ေတြကုုိ ဘယ္သူမွ မီမည္မထင္။ ႏုုိက္ဂ်ီးရီးယန္းမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္မ်ားစြာကုုိ လုုပ္ကုုိင္ရာတြင္ နာမည္ေက်ာ္လွေပရာ Cyber Crime ဟုု ေခၚေသာ အြန္လုုိင္းမွ တဆင့္ လိမ္ညာျခင္းကုုိ အင္တာနက္ေပၚကတည္းက စတင္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သလားဟုု ေအာက္ေမ့ရသည္။

      သူတုုိ႕သည္ လိမ္နည္းေပါင္းစုုံ အသုုံးျပဳရာတြင္ မည္သည့္သားေကာင္သည္ မည္သည့္ခြင္ႏွင့္ ကုုိက္မည္ကုုိ ႀကဳိတင္စီစဥ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္လွသည္။ ခ်စ္သူအျဖစ္ ဖန္တီးလိမ္ယူျခင္း၊ ထီလူလိမ္၊ ပစၥည္းေရာင္းလူလိမ္၊ အလႈေငြေကာက္ခံေသာ လူလိမ္၊ ခရီးသြားကုုမၺဏီအေယာင္ေဆာင္ လူလိမ္၊ အေမရိကန္ဗီဇာအလိမ္၊ စသည္ျဖင့္ ယေန႕အထိ ျမင္ေတြ႕ရေသာ လိမ္ပုုံ လိမ္နည္းမ်ားမွာ စုုံလင္လွသျဖင့္ အာလုုံးကုုိ ေဖၚျပရန္မွာ မျဖစ္ႏုုိင္ေပ။ သုုိ႕ေသာ္လည္း လူသုုံးမ်ားေသာ လိမ္နည္းမ်ားကုုိ သိရွိေရွာင္ရွားေစႏုုိင္ရန္ ေဖၚျပလုုိက္ပါသည္။

      စိတ္ပညာသေဘာအားျဖင့္ လူသည္ မိမိထက္ သာလြန္သူမ်ားကုုိ ယုုံစားေလ့ရွိရာ လိမ္လည္သူ အမ်ားစုုသည္ အေနာက္တုုိင္းသားမ်ား၏ နာမည္ကုုိ ေရြးခ်ယ္ အသုုံးျပဳႀကပါ သည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုုိေသာ္ လူအမ်ားစုုသည္ အေနာက္တုုိင္းသား မ်ားကုုိသာ အထင္ႀကီးတတ္သည္ကုုိ သိရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁။ ထီလူလိမ္
၂။ အေမြအႏွစ္ကုိ အေၾကာင္းျပေသာ လူလိမ္
၃။ ခ်စ္သူအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ကာ ေငြလိမ္ျခင္း
၄။ ပစၥည္းေရာင္းဟန္ေဆာင္ကာ လိမ္လည္ျခင္း
၅။ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေယာင္ေဆာင္ကာ လိမ္လည္ျခင္း
၆။ အစုုရွယ္ယာ လူလိမ္
၇။ ဘာေၾကာင့္ အလိမ္ခံၾကရသလဲ
ထီလူလိမ္
      ယေန႕အထိ အမ်ားစုု ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္မွာ ထီေပါက္သည္ဟုု အေႀကာင္းႀကားစာ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ အေႀကာင္းႀကားစာသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိတစ္ယာက္တည္း သုုိ႕ ေပးပုုိ႔ျခင္းမဟုုတ္ပဲ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထံသုုိ႕ တျပဳိင္တည္း ေပးပုိ႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စာကုုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ႀကည့္ပါ။ လိပ္မူထားေသာ ေနရာတြင္ မည္သူ႕နာမည္ကုုိမ်ွ ေတြ႕ရမည္ မဟုုတ္။

      အီးေမးလ္ စသုုံးကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ကုုိယ္တုုိင္ ထီေပါက္သည္ဟုု အေႀကာင္းႀကားခံရသည္မွာ အခါေပါင္း မေရမတြက္ႏုုိင္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အေျဖမွာ ရွင္းရွင္းေလး ျဖစ္သည္။ ထီမထုုိးဘူးသူသည္ ထီမည္သုုိ႕ ေပါက္မည္နည္း။ ျပႆနာမွာ ထီမထုုိးဘူးသူအခ်ဳိ႕သည္ ဘယ္ကလာမွန္းမသိသည့္ ထီေပါက္သည္ ဆုုိေသာ စာကုုိ ယုုံႀကည္မိသည့္အတြက္ အလိမ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိဘက္က ထီဆုုေငြထုုတ္ယူလုုိေႀကာင္း အေႀကာင္းျပန္သည္ႏွင့္ တျပဳိင္တည္း ထီဆုုေငြကုုိ္ ပုုိ႔ေပးရန္ လုုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေႀကးေတာင္းခံစာ စတင္ပုုိ႕ပါလိမ့္မည္။ သုုိ႕ေသာ္ ထီဆုုေငြ ကုုိေတာ့ ဘယ္ေသာ အခါမ်ွ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္ မဟုုတ္။
အေမြအႏွစ္ကုိ အေၾကာင္းျပေသာ လူလိမ္
      လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀စုုႏွစ္အတြင္း ေရပန္းစားခဲ့ေသာ လိမ္နည္းတစ္ခုုမွာ အေမြးအႏွစ္ကုုိ အေႀကာင္းျပကာ ေငြေတာင္းခံေသာ၊ သုုိ႕မဟုုတ္ ဘဏ္ေငြစာရင္း ေတာင္းယူေသာ လိမ္ နည္းျဖစ္သည္။ လိမ္သူသည္ သူ႕ထံတြင္ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ သုုိ႕မဟုုတ္ တစုုံတစ္ဦးထံမွ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားေသာ္လည္း တစုုံတရာေသာ အေျခအေနေႀကာင့္ ထုုိေငြကုုိ ျပည္ပသုုိ႕ ထုုတ္မလာႏုုိင္သျဖင့္ သူ႕အား ကူညီမည္ဆုုိပါက ထုုိက္တန္ေသာ ေငြေႀကးတစုုံတရာ ကုုိ ေပးမည္ဟုု ဖ်ားေယာင္းသိမ္းသြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလိမ္နည္းမွာ လြန္စြာ ယုုတၱိတန္လွျပီး ယုုံႀကည္ခ်င္စရာ ေကာင္းလွသည္။ မိမိဖက္က ကူညီပါ့မည္ဟုု ေျပာလုုိက္သည္ႏွင့္ တျပဳိင္တည္း သူတုုိ႕က မိမိ၏ ေနရပ္၊ ဖုုန္းနံပါတ္၊ အိမ္လိပ္စာ တုုိ႕ကုုိ ေတာင္းယူျပီး စံနစ္တက် စတင္ အလုုပ္လုုပ္ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆုုံးတြင္ မိမိ၏ ဘဏ္ေငြစာရင္း နံပါတ္ကုုိ ေပးလုုိက္ျခင္း၊ သုုိ႕မဟုုတ္ ေငြလက္ခံ လႊဲေျပာင္း၇န္အတြက္ လုုိအပ္ေသာ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ခတုုိ႕ကုုိ မိမိဖက္က ေပးသည္ႏွင့္ အဆုုံးသတ္သြားသည္။ မိမိ၏ ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေငြရွိေနပါက လူလိမ္သည္ ထုုိေငြကုုိ ေျပာင္တလင္းခါသြားေအာင္ နည္းပညာသုုံး ထုတ္ယူသြားႏုုိင္ျပီး၊ အကယ္၍ မိမိက ေရွ႔ေနေရွ႕ရပ္ခ ေပးလုုိက္ပါက ေနာက္ထပ္အေတာမသတ္ေသာ ေငြေတာင္းယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည္။ ေအာက္ပါဆုုိဒ္တြင္ ႏုုိက္ဂ်ီးရီးယန္း လူလိမ္မ်ား၏ လိမ္ပုုံလိမ္နည္း အဖုုံဖုုံကုုိ ဆက္လက္ေလ့လာ ႏုုိင္ပါသည္။
www.scamwatch.gov.au

ခ်စ္သူအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ကာ ေငြလိမ္ျခင္း
      တခါက စကၤာပူတြင္ ေနေသာ ျမန္မာလူငယ္တစ္ဦးက သူ႔အား အင္တာနက္မွ တဆင့္ ခ်စ္ႀကဳိးသြယ္လာေသာ အမ်ုဴိးသမီးတစ္ဦး၏ စာကုုိ ေပးပုုိ႕ကာ ကြ်န္ေတာ္၏ ယူဆခ်က္ကုုိ ေမးျမန္းခဲ့ဘူးသည္။ စာပါအေႀကာင္းအရာမွာ ခ်စ္သူအျဖစ္ နီးစပ္လုုိလွေသာ ထုုိအမ်ဴိးသမီးငယ္က ထုုိလူငယ္ကုုိ အေနာက္ႏုုိင္ငံတစ္ခုုတြင္ အလုုပ္ရရွိေစရန္ အင္တာနက္မွ တဆင့္ အလုုပ္ေလ်ွာက္ေပးထားျပီး ေနာက္ဆုုံးအဆင့္အေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး သြားေရာက္ ေျဖဆုုိရန္ ေငြသြင္းရမည္ဟုု ဆုုိသည္။ ထုုိေငြသြင္းျပီးလ်ွင္ ၎ႏွင့္ သိေသာ ခရီးသြား ကုုမၺဏီမွ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူရန္ တုုိက္တြန္းေျပာဆုုိထားသည္။ အလုုပ္ေပးေသာ ကုုမၺဏီကုုိ ေငြသြင္းရမည္ဆုုိသည္မွာ ဘယ္မွာမွ မႀကားဘူးေသာ ကိစၥတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ထုုိ႕အျပင္ သူမ ေျပာေသာ ထုုိခရီးသြားကုုမၺဏီမွာ ဘယ္မွာ အေျခစုုိက္မွန္းမသိ၊ ေလယဥ္လက္မွတ္ ဝယ္လုုိလ်ွင္ ကုုိယ့္အနီးအနားမွာ ဝယ္လုုိ႕ရပါလ်ွက္ ဘာအတြက္ႏွင့္ သူ႕လူထံမွ ဝယ္ေစလုုိသနည္း။ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းလွသည္။ ကြ်န္ေတာ္က အဆုုိပါ အမ်ုဴိးသမီးႏွင့္ လူခ်င္းေတြ႕ဘူးသလားဟုု ေမးေသာအခါ ဓါတ္ပုုံကုုိသာ ေတြ႕ဘူးသည္ဟုု သူက ဆုုိသည္။ အဆုုိပါ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ေရးထားေသာ စာမ်ားကုုိ ဂူဂယ္တြင္ ရုုိက္ျပီး ရွာလုုိက္ေသာအခါ ဤကဲ့သုုိ႕ေသာ စာမ်ားကုုိ လူမ်ားစြာသုုိ႕ ေပးပုုိ႕ထားေႀကာင္း၊ အလိမ္ခံရျပီးသူမ်ားက သတိထားရန္ ေရးသားထားသည္ကုုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ရွင္းျပလုုိက္သျဖင့္ အဆုုိပါလူငယ္လည္း ေနာက္ဆုုတ္သြားပါသည္။

      ေနာက္ထပ္ အလိမ္ခံရမည့္ေဘးမွ လက္မတင္ လြတ္ေျမာက္သြားသူမွာ ထုုိင္း အမ်ဳိးသား(မိန္းမလ်ာ) လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ မႏွစ္ကမွ အသည္းကြဲေသာ ဒါဏ္ရာျဖင့္ ထုုိင္းသုုိ႕ ျပန္သြားသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ လအနည္းငယ္မ်ွအႀကာ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ခ်စ္သူရွာေတြ႕ေႀကာင္း ကြ်န္ေတာ့္ထံ စာေရး အေႀကာင္းႀကားပါသည္။ အင္တာနက္ခ်ပ္တင္တြင္ မစားရဝခမန္း ခ်စ္လွခ်ည္ရဲ႕ ဟုု ဆုုိလာသူမွာ ကေနဒါႏုုိင္ငံ၊ ဗန္ကူးဗားတြင္ေနထုုိင္ေသာ ”မာ့က္လုုိဝင္စကီ” ဟုု ဆုုိသည္။ လာျပန္ျပီ အေနာက္တုုိင္းသား နာမည္။ အဆုုိပါ အမ်ဳိးသားသည္ ရည္းစားစာေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားအျပီး မႀကာခင္မွာပင္၊ ႏုုိက္ဂ်ီးရီးယားသုုိ႕ ပစၥည္းဝယ္ရန္ ေရာက္ေနေႀကာင္းႏွင့္ သူ႕တြင္ ရွိသမ်ွ ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြမ်ား အခုုိးခံရသျဖင့္ ဟုုိတယ္တစ္ခုုတြင္ စားစရာမရွိ၊ ငတ္ျပတ္ေနေႀကာင္း၊ သူ႕ကုုိ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ေငြပုုိ႕ေပးပါရန္ အသနားခံထားသည္။ ထုုိင္းလူငယ္သည္ အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပသျဖင့္ အထီးက်န္ဘဝသုုိ႕ ေရာက္ေနရာ အင္တာနက္မွ ခ်စ္သူ ဘာေျပာေျပာ ယုုံမည့္အေျခဆုုိက္ေနသည္။ ပင္ကုုိယ္ကလည္း အလြန္သနားတတ္သူ ျဖစ္ေလရာ အဆုုိပါ ပုုဂၢဳိလ္ ေတာင္းထားေသာ ေငြကုုိ ပုုိ႕ေပးမည္ တကဲကဲ ျဖစ္ေနသည္။ သုုိ႕ေသာ္ တခါဘူးမ်ွ မျမင္ဘူးေသာလူက ရုုတ္တရက္ ေငြေတာင္းခံသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကုုိ ဖြင့္ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုုိ႕ႏွစ္ေယာက္အႀကား အျပန္အလွန္ေရးထားေသာ ရည္းစားစာမ်ားကုုိ ေတာင္းႀကည့္ရာ ”မာ့က္လူဝင္စကီ္” အမည္ခံ အဆုုိပါပုုဂၢဳိလ္က ေပးပုုိ႕ထားေသာ ရည္းစားစာမ်ားမွာ အလြန္က်ေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။ အလြန္စာေရး ကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ဦးက ပုုိင္ပုုိင္ႏုုိင္ႏုုိင္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္မွာ ႏုုိက္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ဒုုကၡေရာက္ေနေသာ ကေနဒီယံ သည္ ကေနဒါသံရုုံးကုုိ အကူအညီမေတာင္းပဲ ထုုိင္းလူမ်ဳိး တစ္ဦးကုုိ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ရာ မည္သုုိ႕မ်ွ ယုုံႀကည္ႏုုိင္ေလာက္ဖြယ္ မရွိေသာ ကိစၥျဖစ္ေနသည္။ ကေနဒါသံရုုံးကုုိ အကူအညီ ေတာင္းရန္ အႀကံေပးေသာအခါ သူသည္ သံရုုံးကိစၥကုုိ တစ္လုုံးမွ အေႀကာင္းမျပန္ပဲ အသည္းနစ္ေအာင္ ခ်စ္ေႀကာင္း၊ ႀကဳိက္ေႀကာင္းမ်ား ကုုိသာ တဖြဖြ ဆက္ေရးေနသည္။

      ထုုိင္းလူငယ္သည္ ကြ်န္ေတာ္အႀကံေပးသည့္အတုုိင္း ေငြကုုိ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ျဖင့္ ရွာရန္ ဆက္တုုိက္ စာေရးလုုိက္ရာ ေနာက္ဆုုံးတြင္ ထုုိသူက စာျပန္ေရးပါေတာ့သည္။ သူ၏ အေႀကာင္းျပန္စာမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာ သဒၵါ ႏွင့္ ဝါက် အမွားေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ပါေသာ၊ စာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုုိအခါတြင္မွ မူလက ေပးပုုိ႕ထားေသာ ဂႏၱဝင္ေျမာက္ ရည္းစားစာမ်ားမွာ ကုုိယ္တုုိင္ေရးထား ေသာ စာမ်ား မဟုုတ္ေႀကာင္း ထင္ရွားလာပါေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႕ သိသင့္သည္မွာ အင္တာနက္တြင္ ရည္းစားစာမ်ား ေရာင္းေသာ ဝက္ဆုုိဒ္မွ နမူနာစာမ်ားကုုိ အလကား မိတၱဴ ဆြဲယူႏုုိင္သည္ ဆုုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ love letters samples ဟုု Google တြင္ စာရုုိက္ျပီး ရွာႀကည့္လ်ွင္ အလြန္ေျပာင္ေျမာက္လွပစြာ ေရးသားထားေသာ ရည္းစားစာမ်ားကုုိ ေတြ႕ႏုုိင္ပါသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ ခ်စ္သူရည္းစားအေယာင္ေဆာင္ လိမ္လည္ ျခင္းကုိ အေသးစိတ္ သိရွိလုုိပါက ေအာက္ပါအင္တာနက္ဆုုိဒ္တြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။
www.romancescam.com

ပစၥည္းေရာင္းဟန္ေဆာင္ကာ လိမ္လည္ျခင္း
      ကြ်န္ေတာ္သည္ နာမည္ႀကီးကုုမၺဏီမွ မဟုုတ္လ်ွင္ အင္တာနက္မွ ေစ်းဝယ္ျခင္းကုုိ လုုပ္ေလ့ လုုပ္ထမရွိပါ။ အလိမ္ခံရတတ္သည္ဟုု ႀကားဘူးေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႕ေသာ္ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ ကားေမာင္းလုုိင္စင္ရပါက ေမာင္းရန္အတြက္ ကားဝယ္မည္ဟုု စဥ္းစားရင္း နာမည္ႀကီးဝက္ဘ္ဆုုိဒ္ တစ္ခုု ျဖစ္ေသာ craiglist.org တြင္ ဝင္ႀကည့္မိပါသည္။ ဤတြင္ အေတာ္ ႀကည့္ေပ်ာ္ရႈေပ်ာ္ရွိေသာ ကားတစ္စင္းကုုိ ေဒၚလာ ငါးေထာင္ခန့္ျဖင့္ ေႀကာ္ျငာထားသည္ကုုိ ေတြ႕သျဖင့္ ကားကုုိ လာေရာက္ ႀကည့္ရႈလုုိေႀကာင္း ေရာင္းလုုိသူထံ စာလွမ္းေရးလုုိက္ပါသည္။ ကားေရာင္းသူက ကားမွာ ”လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္” ျမဳိ႕တြင္ ရွိသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ လာေရာက္ႀကည့္ရႈရန္ မလြယ္ေႀကာင္း၊ ၎၏ ကားသည္ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္ ျဖစ္သည္ကုုိ အာမခံပါေႀကာင္း၊ ေငြအေႀကေခ်ျပီးျပီးခ်င္း သေဘာၤျဖင့္ လွမ္းပုုိ႕ေပးမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း အေႀကာင္းျပန္ပါသည္။ ထုုိအခါ ကြ်န္ေတာ္က လာမည့္ ရက္သတၱပါတ္ထဲတြင္ ”လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္” သုုိ႕ လာေရာက္ရန္ အေႀကာင္းရွိသျဖင့္ လာႀကည့္ရန္ အဆင္ေျပေႀကာင္း၊ မည္သည့္ေန႕တြင္ ေရာက္မည္ျဖစ္၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေတြ႕လုုိေႀကာင္း စာျပန္ေရးရာ ေနာက္ထပ္ လုုံးဝအေႀကာင္း မျပန္ေတာ့ပါ။
လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေယာင္ေဆာင္ကာ လိမ္လည္ျခင္း
      အေနာက္ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုုိမ်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေနထုုိင္ႀကျပီး ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြေႀကးမ်ား စုုေဆာင္းထားတတ္ႀကသည္။ အသက္ႀကီးျပီး သားေထာက္ သမီးခံမရွိ၊ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုုိမ်ားသည္ သနားတတ္သူ၊ ကူညီေဖးမတတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထုုိအခ်က္ကုုိ သိေနေသာ လူလိမ္မ်ားသည္ စာတုုိက္မွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႕အစည္း အေယာင္ေဆာင္ကာ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ပုုံမွန္ေပးပုုိ႕ ေတာင္းယူႀကသည္။

      တခါတရံတြင္ အဆုုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုုိးရထံ တရားဝင္ မွတ္ပုုံတင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ မိမိလႈေသာ ေငြကုုိ လိမ္၊ မလိမ္ သိရွိရန္ တစ္ခုုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ အလႈေငြ ေတာင္းခံေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုုပ္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ေတာင္းႀကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အလႈရွင္နာမည္မ်ားႏွင့္ ေကာက္ခံရရွိေငြကုုိ တရားဝင္ ထုုတ္ျပန္ျခင္း ရွိမရွိ၊ ေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြေႀကးကုုိ မည္သုုိ႕ မည္ပုုံသုုံးစြဲသည္ကုုိ ဓါတ္ပုုံအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တကြ တင္ျပႏုုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသင့္ေပသည္။
အစုုရွယ္ယာ လူလိမ္
      စေတာ့(အစုုရွယ္ယာ)ေစ်းကြက္ကုုိ အသုုံးျပဳေသာ လိမ္လည္မႈကုုိ စာဖတ္သူ ျမင္ဘူးပါသလား။ ျမန္မာျပည္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္က ပုုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခုုမွ ရွယ္ယာေရာင္းခ် လိမ္လည္ျခင္းကုုိ သက္ႀကီးရြယ္အုုိမ်ား၊ အစုုိးရဝန္ထမ္းမ်ား ခံခဲ့ရျပီး စီးပြားပ်က္သြားသည္ကုုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ဘူးပါသည္။ အဆုုိပါ ဘဏ္လုပ္ငန္းပုုိင္ရွင္သည္ ကေနဒါႏုုိင္ငံတြင္ အစုုရွယ္ယာ လိမ္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းကုုိ မႀကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားက ပုုိင္ပုုိင္ႏုုိင္ႏုုိင္အသုုံးခ် က်ဴးလြန္ခဲ့ရာ ေလာေလာဆယ္တြင္ Canadian Security Exchange Commission ၏ တရားစြဲဆုုိျခင္းကုုိ ခံထားရျပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္က်ခံရဖြယ္ ၇ွိပါသည္။

      စေတာ့ (အစုုရွယ္ယာ) ေရာင္းခ်လိမ္လည္နည္းမွာ ရွင္းရွင္းကေလး ျဖစ္သည္။ မရွိေသာ စီပြားေရး လုုပ္ငန္းတစ္ခုု၊ သုုိ႕မဟုုတ္ ေခ်ာက္တီးေခ်ာက္ခ်က္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုကုုိ အေႀကာင္းျပကာ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ အစုုေငြ စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုုိသုုိ႕ ေရာင္းခ်ႏုုိင္ရန္ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ပါတ္သက္သမ်ွ အခ်က္အလက္မွန္သမ်ွကုုိ သက္ဆုုိင္ရာႏုုိင္ငံမွ Security Exchange Commission တြင္ မွတ္ပုုံတင္ရပါသည္။ အဆုုိပါပုုဂၢဳိလ္က မွတ္ပုုံတင္စဥ္အခါက လုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးသည္ တရုုတ္ျပည္တြင္ အေျခခံသည္ဟုု ဆုုိထားျပီး လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုုိ ပညာရွင္မ်ား ငွား၍ ေရးဆြဲေစခဲ့သည္။ ထုုိ႕ေနာက္ အသိအကြ်မ္း မိတ္ေဆြမ်ား ရွာကာ ၎တည္ေထာင္ေသာ စေတာ့ေငြကုုိ ယခုုဝယ္လ်ွင္ ေနာက္တြင္ ေစ်းတက္မည္ဟုု ဆုုိကာ ဝယ္ခုုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူ၏ ေထာက္ေခ်ာက္ထဲသုုိ႕ လြယ္လင့္တကူ ေရာက္ႀကကုုန္၏။ မေရာက္ပဲ ေနႏုုိင္ရုုိးလား။ သူသည္ ဗန္ကူးဗား ျမဳိ႕လယ္ေကာင္တြင္ လူအထင္ႀကီးဖြယ္ ရုုံးခန္းႀကီး ဖြင့္လ်ွက္ ပညာတတ္ တရုုတ္လူမ်ဴိးမ်ား ငွားရမ္းကာ အလုုပ္လုုပ္ေနရုုံမက တရုုတ္သံရုုံး၊ ျမန္မာသံရုုံးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ပုုံမွန္စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေနရာ သူေျပာသမ်ွ ယုုံေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္လာျပီး ေနာက္ဆုုံး အလိမ္ခံရေသာအခါမွသာလ်ွင္ တရားရုုံးေရာက္ျပီး ဗန္ကူးဗားဆန္း သတင္းစာထဲ ပါလာသည္အထိ လူသိထင္ရွား ျဖစ္ကုုန္ရေတာ့သည္။ အဆုုိပါပုုဂၢဳိလ္၏ အမႈသြား အမႈလာကုုိ ဤဝဘ္ဆုုိဒ္တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။

      ထုုိကဲ့သုုိ႕ မိမိကုုမၺဏီမွ ရွယ္ယာကုုိ ေနာင္ေစ်းတက္မည္ ေျပာကာ ဝယ္ေစျခင္း၊ မိမိကုုိယ္တုုိင္ အျခားနာမည္တစ္ခုုႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းကုုိ Insider Trading ဟုု ေခၚသည္။ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံမွ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ မာရသာစတီးဝပ္ မွာ ထုုိျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေသာေႀကာင့္ ေထာင္က်သြားဖူးသည္။

      စာဖတ္သူတုုိ႕ သိသင့္သည္မွာ အစုုေငြတန္ဘုုိး တက္မည္ မတက္မည္ဆုုိသည္မွာ လုုပ္ထားေသာ လုုပ္ငန္း၏ အျမတ္ေငြ ပုုံမွန္ ခြဲေဝရရွိမႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္ ဆုုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ မိမိဝယ္မည့္ အစုုေငြသည္ ဘယ္လုုပ္ငန္းမ်ဳိး ျဖစ္သလဲ။ ဘယ္မွာ ရွိသလဲ။ ဘာေတြ ထုုတ္လုုပ္ ေရာင္းခ်ျပီး တႏွစ္တြင္ အျမတ္မည္မ်ွ ရရွိသလဲ၊ အျမတ္ကုုိေရာ အမွန္တကယ္ ခြဲေဝေပးျခင္း ရွိရဲ႕လား စသည္တုုိ႕ကုုိ အေသး စိတ္ သိရွိရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ထုုိသုုိ႕မဟုုတ္ပဲ ကုုမၺဏီပုုိင္ရွင္က သူေရာင္းခ်ေသာ အစုေငြသည္ မႀကာခင္ ေစ်းတက္လိမ့္မည္ဟုု တိတ္တိတ္ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ သုုိ႕မဟုုတ္ သူမ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းကုုိ အသုုံးျပဳကာ မိမိေရာင္းခ်ေသာ အစုုေငြကုုိ မိမိဘာသာ ျပန္ဝယ္ျခင္း ျပဳလုုပ္ပါက Insider Trading ဥပေဒကုုိ ခ်ဳိးေဖါက္ရာ ေရာက္ျပီး အေရးယူခံရေပလိမ့္မည္။
ဘာေၾကာင့္ အလိမ္ခံၾကရသလဲ
      လူအခ်ဳိ႕ အလိမ္ခံရသည္မွာ ဗဟုုသုုတနည္းေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ျပီး အခ်ဳိ႕မွာ လြယ္လင့္တကူ သနားတတ္၊ ကူညီလုုိေသာ စိတ္ရွိေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။

      သုုိ႕ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အလိမ္ခံရသည္မွာ ကုုိယ္တုုိင္က ေလာဘစိတ္ရွိေနေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလိမ္မခံရေစရန္ တစ္ခုုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ကုုိယ္တစ္ေယာက္တည္း ႀကိတ္မွိတ္ ဆုုံးျဖတ္ေနမည့္အစား တတ္သိနားလည္သူမ်ားကုုိ ဖြင့္ဟ အႀကံေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား လိမ္ညာခံရျခင္းအေပါင္းမွ ကင္းေဝးပါေစ။

သက္သက္ထြန္း

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။