« »

ေမ ၁ရက္မွ စတင္ကာ စကၤာပူသုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိခမ်ား ေလ်ွာ့ခ်မည္


     ပူတရာဂ်ာရာ။ ။ ေမလတစ္ရက္မွ စတင္ကာ စကၤာပူသုိ႕ ဖုန္းေခၚဆုိခမ်ား ၂၀%ေလ်ွာ့ခ်မည္ဟု သိရသည္။ မုိဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ားသည္လည္း ေရာက္ရွိရာ ေနရာအကြာအေဝးအလုိက္ စာပုိ႔ရာတြင္ ေပးရေသာ က်သင့္ေငြမွာ ေမလမွ စတင္ကာ ၃၀% ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။
     ဖုန္းေခၚဆုိခႏႈန္းထားအသစ္မ်ားသည္ Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile, M1, SingTel and Star Hub တယ္လီဖုန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး ႀကဳိတင္ေပး(Prepaid)ႏွင့္ ေနာက္မွေပးေသာ သူ(Postpaid) ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ အႀကဳံးဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

 
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။