« »

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခန္းေလး


      တုိးတက္ေနေသာ ေခတ္ႀကီးတြင္ တီထြင္ႀကံဆျခင္းမွာ အေရးႀကီးလွ၏။ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိကုိ ၾကည့္ပါ။ တုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျမေနရာ၊ တုိက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ျမင့္မားလွေပရာ လူအမ်ားသည္ ဤသုုိ႕ေသာတီထြင္ႀကံဆမႈမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားလွ၏။Source : YouTube

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။