« »

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ တတိယလိင္အမ်ဳိးအစားကုိ တရားဝင္သတ္မွတ္လက္ခံျပီ

      ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံက လိင္ေျပာင္းလဲထားေသာ သူမ်ားအား ကုိယ္ပို္င္ လိင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ လက္ခံသည့္ အထူးအေရးပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဌန္းလုိက္သည္။ ပါကစၥတန္တြင္ မိမိတုိ႕၏ ေမြးရာပါ က်ား၊ သုိ႕မဟုတ္ မအျဖစ္ လက္မခံႏုိင္ေသာ လူအခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံး တရားရုံးသုိ႕႔ မိမိတုိ႕၏ လိင္ကုိ ကုိယ္ပုိင္ေရြးခ်ယ္ျပဌန္းခြင့္ကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ အျမင့္ဆုံး တရားရုံးက ပန္ႀကားလႊာကုိ လက္ခံအတည္ ျပဳ ေပးခဲ့ျပီး ေမြးရာပါ က်ား၊ မ ကုိ လက္မခံႏုိင္ေသာ သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ အျခားတရားဝင္ မွတ္ပုံတင္မ်ား ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ လိင္အမ်ဳိးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေႀကာင္း အတည္ ျပဳေပးခဲ့သည္။
      ႏုိင္ငံေတာ္ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အမိန္႕မွာ မည့္သည့္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္၊ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္း စသည္တုိ႕မွ လႊမ္းမုိးမႈ မပါရွိပဲ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္၍ အဆုိပါ သတ္မွတ္ျပဌန္းခ်က္သည္ ပါကစၥတန္ ကဲ့သုိ႕ မူစလင္ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေရးပါလွေသာ သမုိင္းဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ရာ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားမႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 


Tags: , ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။