« »

ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးပါေသာ ကေလး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြား     ေမ လ ၅ ရက္ ေန႕ က ခ ႏၵာ ကုိယ္ တစ္ ခု တြင္ ဦး ေခါင္း ႏွစ္ လုံး ပါ ရွိ ေသာ အ မႊာ သ မီး မိန္း က ေလး ႏွစ္ ဦး ကုိ တ ရုတ္ ႏုိင္ ငံ အ ေနာက္ ေတာင္ ပုိင္း၊ ဇီ ခြ်မ္ ျပည္ နယ္ ရွိ ဆြီ နင္း ျမဳိ႕ တြင္ ဖြား ျမင္ ခဲ့ သည္။
     ၎ တုိ႕ ကုိ ေမြး ဖြား ေပး ရာ ေဆး ရုံ မွ ဝန္ ထမ္း ”ဝမ္” ဆုိ သူ က အ မႊာ က ေလး ငယ္ ႏွစ္ ဦး ၏ မိ ဘ မ်ား မွာ လယ္ သ မား မ်ား ျဖစ္ ၾက ျပီး စ သိ သိ ျခင္း တြင္ က ေလး မ်ား ကုိ ေခၚ ေဆာင္ သြား လုိ စိတ္ မ ရွိ ၾက ေၾကာင္း၊ အ ဓိ က အ ေၾကာင္း ရင္း မွာ ၎ တုိ႕အ ေန ျဖင့္ အ သက္ ရွင္ ေအာင္ ေကြ်း ေမြး ေထာက္ ပံ့ ႏုိင္ စြမ္း မ ရွိ မည္ ကုိ စုိး ရိမ္ ၍ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ယ ခု အ ခါ အ ဆုိ ပါ ေခါင္း ႏွစ္ လုံး ပါ အ မႊာ က ေလး ႏွစ္ ဦး အား ကြ်မ္း က်င္ သူ မ်ား ႏွင့္ စစ္ ေဆး ရန္ အ တြက္ နီး စပ္ ရာ ျမဳိ႕ ႀကီး တစ္ ျမဳိ႕ မွ ေဆး ရုံ သုိ႕ လႊဲ ေျပာင္း ေပး ခဲ့ သည္ ဟု သိ ရ သည္။

Source : AP
Tags: , ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။