« »

ကိုရီးယား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ မ်ားႏွင့္ ဓါတု အညစ္အေၾကးမ်ား


ဇြန္လ (၁၁)ရက္ ကြာလာလမ္ပူ ။ ။ စားသံုးသူမ်ားမွ နံမည္ႀကီး ကိုရီးယား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (Shin Ramen) ကို ဝယ္ယူစားသုုံးျခင္း မျပဳၾကရန္ စားသံုးသူမ်ားအၾကား တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ရွိလာသည့္အတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌါနမွ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

      ၎ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႕ ၾကပ္မတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ ဓါတ္သံုးမ်ဳိး (2-ethylheyl) (DEHP) (DINP) ပါရိွႏိုင္ေၾကာင္းကို သကၤာမကင္း ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ "စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ကင္းစင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္မေပးခင္ အခ်ိန္အထိ အဆိုပါ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကို စားသုုံးျခင္း မျပဳၾကရန္ အသိေပးခ်င္ပါတယ္" ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဒါတြတ္ ဆရီ ေလ်ာင္တန္းလိုင္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     ကိုးရီးယား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (Shin Ramyun) ကိုလည္း ၎ကုမၼဏီမွ ထုတ္လုပ္လွ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးမွ စီမံ ခန္႕ခြဲ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွပါသည္။

     တိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္မ်ား ကိုလည္း မေလးရွားစားေသာက္ကုန္ သတင္းအခ်က္အလက္ (FoSIM)မွ အဆင့္ (၄) သတ္မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဓါတုုေဗဒ ကင္းစင္မႈရိွမရိွ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္တြင္းသို႕ ျဖန္႕ခ်ိခြင့္ေပးေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားသြားသည္။

     ႏိုင္ငံတကာ စားေသာက္ သြင္းကုန္မ်ားကို အဆင့္ ေျခာက္ဆင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆင့္ (၄) ရိွ စာေသာက္ကုန္ အားလံုးကို စစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္ (၁) သတ္မွတ္ ခံရေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ရေသးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အဆင့္ (၂) ႏွင့္ (၃) မွာ သကၤာမကင္းျဖစ္ဖြယ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ (၅) မွာ စစ္ေဆးၿပီး ေဈးကြက္တြင္းသို႕ မေရာက္ရိွေသးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္(၆) သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းသို႕ သြင္းကုုန္အျဖစ္ ယူေဆာင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။