« »

တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ေငြေၾကး ပိုေပးခဲ့ရသူမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီ

စာမ်က္ႏွာအျပည့္ဖတ္႐ႈရန္ ညာဘက္ေထာင့္စြန္းတြင္ရိွေသာ « ဤပံုစံငယ္အားကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။