« »

ေရကာတာ၏ ဆိုးက်ိဳးခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားမႈ လက္စြဲစာအုပ္

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။