« »

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ႐ွိ NGO မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သူမ်ားအေၾကာင္း

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ထုိးေဖါက္ၿပီး ေခ်ာ့ေမာ့ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္း၊ (Appeasement)၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လက္နက္ခ်ေစျခင္း (Capitulation)၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေစျခင္း (Collaboration) ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုၿခင္း (Development) ဆိုသည့္ (ACCD) ေခါင္းစဥ္္ေအာက္မွ တြန္းအားေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ-

ဖက္ဒရစ္ႏုမန္ေဖါင္ေဒးရွင္း (Friedrich Neumann Foundation (FNS) ၎ အဖြြဲ႔သည္ “ဂ်ာမဏီဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္ စုႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္။”

လစ္ဘရယ္ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို အဓိပၸါယ္ေဖၚလွ်င္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ေျပာင္းလဲမႈ (Globalization) ကမၻာ့ ပူေႏြးလာမႈအေၾကာင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္ျခင္း (ထိုကာကြယ္ျခင္းဆိုသည့္ ေဝါဟာရ၏ အမွန္အဓိပၸါယ္မွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားက ဆင္းရဲသူမ်ားအေပၚ စိုးမိုးထားမႈကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္)။ ထို႔ကဲ့သို႔ ေပၚလစီမ်ားကို ျပည္သူလူထု ပရိႆတ္မ်ားသို႔ ေျပာင္လက္ေသာ စကၠဴလႊာေပၚတြင္ ကမၺည္းထိုး၍ ေသသပ္စြာ ထုတ္ ပိုးၿပီး “ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး” ဆိုသည့္ အမွတ္အသားတံဆိပ္ကို ခပ္ႏွိပ္လ်က္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

၎အဖြဲ႔အစည္းသည္ Free Democratic Party (လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရက္တစ္ပါတီ) ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ FDP သည္ “ဝင္ေငြေကာင္းေသာသူမ်ားအတြက္ ပါတီ” ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္အတပ္ခံထားရေသာ ပါတီ ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖတ္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကိုေပးထားသည္။ ၎ပါတီသည္ လက္ရွိအာ ဏာရ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ SDP (Social Democratic Party) ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားသည္။ Friedricl Ebert Stifturng (FES) ဖက္ဒရစ္အီဘတ္စတစ္ဖမ္း အဖြဲ႔သည္ “ပုဂၢိလိက ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မ႐ည္ ႐ြယ္ဘဲ (Non profit organization) ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။” ၎အဖြဲ႔တြင္ တိုင္းျပည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါ ဝင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ “ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖစ္လာေအာင္ ဆက္စပ္ေပးျခင္း၊ ပါတီစုံစနစ္ ေပၚထြန္းေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးကို မတူညီေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအ တြင္း ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးကို ဦးတည္လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႔သည္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဂ်ာမန္ပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ Social Democratic Party (SDP) ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။”

ဒီေနရာတြင္ ေမးခြန္းႀကီးတခုကို ေမးခ်င္ပါသည္။ ဘယ္သူက ဤအစိုးရမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား NGOs (non-profit, non-government organizations) ကို သူတို႔၏ ေငြအလုံး အရင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေနသနည္းဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ေပးရသလဲ? ဟု ေမးခ်င္သည္။ ၎တို႔သည္ တြန္းတြန္း တိုက္တုိက္ တိုး၍ လုပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သလို ၎တို႔ေနာက္တြင္လည္း ေငြအလုံးအရင္းႏွင့္ ရွိပါသည္။ သူတို႔ဟာ ျမန္မာ ျပည္ စစ္အစိုးရ (ယခုသိန္းစိန္အစိုးရ) ဘက္ကို ယိမ္းေနေသာ အုပ္စုႀကီးကို ဦးေဆာင္ထားပါသည္။

ဖက္ဒရစ္ႏုမန္ေဖါင္ေဒးရွင္း (Friedrich Neumann Foundation (FNS) သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အထူးတက္ ႂကြစြာ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လာခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္ (KIO) ေကအုိင္အို အဖြဲ႔အစည္းသည္ သူတို႔၏ (၎ တို႔၏ ACCD လမ္းစဥ္အရ) ဓါးစာခံအျဖစ္ ပထမဦးဆုံးက်ေရာက္သြားခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ACCD လမ္းစဥ္ဆိုသည္မွာ ပထမ ဦးစြာရွင္းျပခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။

A= Appeasement (ေခ်ာ့ျခင္း၊ ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္းျဖင့္ သိမ္းသြင္းျခင္း)

C= Capitulation (ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္နက္ခ်ေစျခင္း)

C= Collaboration (ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း)

D= Development (ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း)

ယၡဳအခါ ၎ NGO (အစိုးမရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြန္ ယက္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ NGO မ်ား၏ ေအးဂ်င့္ (တာဝန္ခံ) မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေနသူမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။

၁။ Harn Yaunghwe, Euro-Burma Office (ဟန္းေညာင္ေ႐ႊ) ယူ႐ိုဘားမား႐ုံး

၂။ Saboi Jum (Kachin Baptist & NOG- Shalom Fouadation) ဆာဘီယိုဂ်မ္ (ကခ်င္ဘက္ပတစ္ & အင္ဂ်ီအို- ရွာ လုံ ေဖာင္ေဒးရွင္း)

၃။ Seng Raw (Kachin Ngo- Metia Foundation) ဆိုင္းေရာ္ (ကခ်င္ အင္ဂ်ီအို-ေမတၱာ ေဖာင္ေဒးရွင္း)

၄။ Win Naing (Rangoon Pseudo activist) ဝင္းႏိုင္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ- အမ်ဳိးသားေရး ဝင္းႏိုင္ ဟု လည္း ေခၚသည္။

၅။ Allen Smith (Australian Academic) အယ္လန္စမစ္ (ေအာ္စေတးလီးယန္းပညာရွင္)

၆။ David Steinberg (US Academic) ေဒးဗစ္အိုင္စတိမ္းဘတ္ (ယူအက္စ ပညာရွင္)

၇။ Dr Thaung Tun (UN Burma Office) ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း (ယူအင္ ျမန္မာ႐ုံး၊ အေဝးေရာက္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္)

၈။ Robert Taylor (UK Academic) ေရာဘတ္ေတလာ (ယူေက- ပညာရွင္)

၉။ Derek Tonkin (UK Former Ambassador and Businessman) ဒဲရစ္တိုကင္ (ယူေအ- ယၡင္သံအမတ္ေဟာင္းႏွင့္ စီးပြါးေရးသမား)

၎ NGO’s တို႔၏ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့မႈ ခံယူေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ (၎တို႔ဆိုသည္ မွာ (FNS), (FES) တို႔ကို ဆိုလိုသည္။

(၁) Ethnic Nationalities Council (ENC) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားေကာင္စီ (အီးအင္စီ)

(၂) Forum for Democracy in Burma (FDB) ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔။

(၃) International Crisis Group (ICG) ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႔

(၄) Trans- National Institute (TNI) ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အင္စတီက်ဳ

(၅) ထို႔ျပင္ NCGUB ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရတို႔ပင္ ပါဝင္သည္။ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ထားေသာ္လည္း ရွင္းလင္းစြာ မ ေဖၚႏုိင္ေသးေပ။

ဂ်ာမန္ NGO မ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္အား အႀကံဉာဏ္မ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးလာခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔အထဲ တြင္ Border Guard Force နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ အႀကံအဉာဏ္ကို ဂ်ာမန္ တို႔က ၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (Work Shops) တြင္ ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္း အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ဖူး၍ ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရစ္ႏုမန္ေဖါင္ေဒးရွင္း (Friedrich Neumann Foundation(FNS)သည္ (Council of Asian Liberal Democrats) (CALD) ေအရွင္းလစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။ FNS အေနႏွင့္ CALD တြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ၾသဇာအာဏာရွိေၾကာင္း မေတြ႔ရေခ်။ ၎ FNS ထံတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ စိတ္ ကူး ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ CALD ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ပါတီျဖစ္္ သည္။ ေမလ (၄) ရက္ေန႔ ၂၀၁၁ တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ယိမ္းေသာအုပ္စုမ်ား ဘာလင္တြင္ ဆုံစည္းခဲ့ၾကေသးသည္။ ရရွိ ေသာသတင္းကို အမ်ားသိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ၿပီး ျဖန္႔လိုက္ပါသည္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္(Facebook)
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။