« »

စြမ္းရည္မွ်ေဝေရး သေဘာတူညီမႈအား တည္တံ႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသင့္

၂၀၂၀ တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေေနေသာ က်န္မာေရးႏွင့္ စြမ္းအားေဝမွ်ေရး အစီအစဥ္ကို တည္တံ႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားသင္႔ေၾကာင္း ယခင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Tun Dr. Mahatir ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏို္င္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ႔ေသာ စြမ္းအားတည္တံ႔မႈ ေဝမွ်ေရးစနစ္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံကဲ႔သို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ လူမ်ိဳးစံု လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အခန္း႑မွ ၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈရွိေၾကာင္း၊ ဒါကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပထမအေနနဲ႔ Perikatan ေနာက္ေတာ့ Alliance လက္ရွိမွာ Barisan Nasional အေနနဲ႔ ျဖစ္လာတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒသနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ အစိုးရမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အႏိုင္ရတဲ့ အစိုးရက လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရျခင္း ျဖစ္ၾကာင္း ယမန္ေန႔ညက လူေပါင္း(၁၀၀)ခန္႔အား မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေဒါက္တာမဟာသီက Bumiputera Graduates Association သို႔ တစ္ရက္လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး၊ ထို႔ စြမ္းအားတည္တံ႔မႈ ေဝမွ်ေရးစနစ္ေၾကာင္႔ပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ တည္တံ့ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဒါ႔ေၾကာင့္ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ မေပ်ာ္ရႊင္ဘူး ဆိုတာမ်ိဳး မရွိဘဲ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြကို (၁၀၀%) ရရမယ္ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လည္းေကာင္း မွ်တမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင္႔လည္း မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် အနည္းငယ္ေလးပင္ စိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ မျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ဟာ လိုအပ္တဲ့ အခြင္႔အေရးကို ပိုရဖို႔အတြက္ စြန္႔လႊတ္သင္႔တာ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဒီလို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္းမွာလည္း ျပည္သူလူထု အေနႏွင္႔လည္း စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ အမုန္းပြားေစမည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မလုပ္သင္႔ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို ေဒသမ်ားအတြင္းသို႕ ခြဲေဝေပးရမည့္အျပင္ က်န္းမားေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားလည္း ခြဲေဝေပးသင္႔ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

တိုင္းျပည္၏ ႂကြယ္ဝမႈဆိုသည္မွာ ဆီ၊ ဓါတ္ေငြ႕၊ ဆီအုန္းပင္၊ ရာဘာ၊ ႏွင့္ ငရုတ္ေကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဒီႂကြယ္ဝမႈေတြဟာ ကြာလာလမ္ပူကဲ့သို႕ လူခ်မ္းသာ မ်ားျပားေသာ အဓိက စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္သည့္ ေနရာမွ ရရွိျခင္းျဖစ္ျပီး၊ မွ်တမႈရိွေစရန္ က်င့္သံုးေနေသာ စနစ္အရ ခ်မ္းသာသူမ်ားေလ အခြန္မ်ားမ်ားရေလ ျဖစ္သည္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို Perlis ကဲ႔သို႕ ဘ႑ာေငြ ဖြ႔ံျဖိဳးသည္႕ ေဒသမ်ားသို႔ တိုင္ျပည္အတြင္းရွိ အျခားေနရာ အႏွံ႔သို႔ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေဝေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မိမိေဒသ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုလွ်င္ ကြာလာလမ္ပူ၏ တိုးတက္မွဳမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ထဲအတြင္း၌သာ အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒါဟာ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ကြာလာလမ္ပူဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အေဆာက္အဦးေတြ ခရီးသြားလာ မႈေတြ မ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ဒီလို ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈေတြကို တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ေနရာအႏွံ႔ကိုသာ မွ်မွ်တတ ျပဳလုပ္ေပးမယ္ ဆိုရင္ မေလးရွားဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ေဒါက္တာမဟာသီက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Source : The Star
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။