« »

မေလးရွား ငွက္သုိက္ (ငွက္အန္ဖတ္) ေစ်းကြက္

ယခုအခါ၊ ငွက္သိုက္ (ငွက္ အန္ဖတ္) အခ်ိန္တစ္က်ပ္သားမွာ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီလ်က္ ေဈးေကာင္း လ်က္ရွိ၏။ က်န္းမာေရး အတြက္ အာဟာရႏွင့္ ျပည့္ဝလွသည့္ ဓာတ္ စာအစား အစာျဖစ္၍ ကမၻာအရပ္ ရပ္မွ သက္ႀကီး ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိ ေသာ အသက္ (၆၀)ေက်ာ္၊ (၇၀)ေက်ာ္ တို႔သည္လည္းေကာင္း သတ္လတ္ပိုိင္း၊ အသက္(၅၀)ႏွင့္ (၅၀)ႏွစ္ေက်ာ္ တို႔သည္ လည္း ေကာင္း၊ ငွက္သိုက္ (ေခၚ) ငွက္အန္ဖတ္ကို အားတိုးေဆးအျဖစျ္ဖင့္ မွီဝဲ ေသာက္သံုးေနၾက၏။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေလရာ ငွက္သိုက္ အမ်ားဆံုး ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ရွိ ငွက္သိုက္ (ငွက္အန္ ဖတ္)ေဈးကြက္သည္ ေဈးေကာင္း လ်က္၊ ေျခးလွမ္းသြက္လ်က္ရွိသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလဝယ္၊ ဆြမ္းဆန္ ထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာဆိုသလို အျမတ္ ႀကီးစား မသမာသူကုန္သည္ တစ္စု တို႔က ငွက္သိုက္ (ငွက္အန္ဖတ္) မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာ ဇီဝဇိုး ငွက္မ်ား၏ မစင္ (ေခ်း) မ်ားကို ဓာတုေဗဒ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာၿပီး ငွက္သိုက္ (ငွက္အန္ ဖတ္) မ်ားအစစ္ႏွင့္ အလြန္တူလွ သည့္ ဆင္တူယိုးမွား ငွက္သိုက္ အတု၊ ငွက္အန္ဖတ္အတု ထုတ္ လုပ္ၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျဖနျ္႔ဖဴးလ်က္ ရွိ ရာ အသက္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္ျဖစ္၍ ယခု အခါ မေလးရွားအစိုးရသည္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

Ref:N.Y.S.P (Malaysia)
မစၥတာေလာင္လင္း (အက်ဳိးေဆာင္ဂ်ာနယ္)
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။